ʼn Voorbeeld van ʼn gevolgtrekking

Hier is ʼn paar uittreksels uit ʼn akademiese artikel. Dit is nie die volledige inleiding en gevolgtrekking wat bespreek word nie, maar slegs die dele van hierdie inleiding en gevolgtrekking wat noodsaaklik (en genoeg is) vir ʼn eenvoudige akademiese opstel (op skool/voorgraadse vlak). Die artikel wat bespreek word is Kotzé en Van Niekerk (2022) se artikel oor “nostalgiegedrewe advertensies in Suid-Afrikaanse tydskrifte”. Daar word baie tegniese terme en groot woorde gebruik in hierdie artikel. Moenie bekommerd wees as jy nie alles verstaan nie. Ons kyk na hóé daar geskryf is en nie wát daar geskryf is nie. 

Die inleiding van Kotzé en Van Niekerk (2022)

Ons gaan eers kyk na die inleiding om die hipotese en die ‘padkaart’ te identifiseer en dan gaan ons kyk na die gevolgtrekking en hoe die gevolgtrekking hierdie hipotese en ‘padkaart’ verwoord en struktureer. 

Hipotese (onttrek uit die inleiding uit):

“Hierdie ondersoek oor nostalgie as aandagpunt in gedrukte-advertensie-kommunikasie het ten doel om uit te brei op die bestaande (erkende) kategorieë nostalgiese verteenwoordiging (mense, artefakte en gebeurtenisse) soos deur Stewart (1984), Holak en Havlena (1992), Bessière (2013) en Vignolles en Pichon (2014) geïdentifiseer.” (Kotzé & Van Niekerk, 2022:3).

Die hipotese is dus dat gedrukte advertensies in Suid-Afrikaanse tydskrifte drie bekende eienskappe van nostagie bevat (“mense, artefakte en gebeurtenisse”) en nog ander wat Kotzé en Van Niekerk raaksien wanneer hulle in diepte gaan kyk na hierdie advertensies. Hierdie ‘ander’ eienskappe van nostalgie wat die skrywers ontdek, is dan die bydra wat hierdie artikel tot die studie van Suid-Afrikaanse media en die studie van nostalgie maak. 

Die padkaart (onttrek uit die inleiding uit):

“Aan die hand van ’n ontledingsraamwerk in afdeling 6 van die artikel wat die kenmerke van advertensies as genre en die insigte uit die Sosiale Representasie-teorie (SRT) insluit, sal daar dan empiries toegevoeg kan word tot die bestaande kategorieë nostalgiese verteenwoordiging.” (Kotzé & Van Niekerk, 2022:3). 

Die sinne wat die ‘padkaart’ bespreek gebruik werkwoorde soos “getoets”, “toegelig”, “ontleed”, “verwys”.

Die ‘pad’ wat hierdie skrywers gevolg het, en wat dan in hul inleiding beskryf word is om op twee maniere na Suid-Afrikaanse gedrukte advertensies te kyk. Die eerste manier is om uit te ken hoe die Sosiale Representasie-teorie ʼn mens sou kon help om die advertensies te verstaan en die tweede manier is om te kyk watter nuwe kenmerke hulle raaksien in verband met nostalgie en hoe dit in die advertensies voorkom. Omdat die kenmerke van advertensies (soos deur die Sosiale-Representasie-teorie verwoord) en die kenmerke wat hierdie skrywers raaksien baie kompleks is, word hulle nie ten volle hier genoem nie omdat dit slegs die padkaart is wat in die inleiding bespreek word. 

Die gevolgtrekking van Kotzé en Van Niekerk (2022)

Uittreksel uit die gevolgtrekking:

“Aan die hand van die konseptuele ontledingsmodel in Van Niekerk (2021) is drie nuwe kategorieë nostalgiese merkers getoets en met voorbeelde toegelig. Die voorbeelde in drie nuwe kategorieë, naamlik fisiese voorkoms, tydsverloop en kultuurerfenis is volgens die ontledingsmodel in afdeling 6 ontleed deur spesifiek na bepaalde elemente (gelys b, c, d) van advertensiekommunikasie en na objektivering as deelteoretiese konstruk binne die Sosiale Representasie-teorie (SRT) te verwys. […] Hierdie ondersoek het wel die geldigheid van die konseptuele ontledingsmodel soos bespreek in Van Niekerk (2021) bevestig wat betref die bewese uitbreiding op die bekende kategorieë nostalgiese verteenwoordiging (mense, artefakte en gebeurtenisse) om nou ook fisiese voorkoms, tydsverloop en kultuurerfenis in te sluit.” (Kotzé & Van Niekerk, 2022:37).

 ʼn Vergelyking tussen die inleiding en die gevolgtrekking

Let op hoe die gevolgtrekking begin met die ‘padkaart’ (teenoor die inleiding wat begin het met die hipotese) en dan terugverwys na die hipotese. Die sinne wat die ‘padkaart’ bespreek gebruik werkwoorde soos “getoets”, “toegelig”, “ontleed”, “verwys”. Die sin wat terugverwys na die hipotese verduidelik dat “[…] die geldigheid […] bevestig” is terwyl die hipotese in die inleiding gesê het dat die doelwit van die artikel was om dit te bevestig. 

Bronnelys: 

Kotzé, A. & Van Niekerk, A. 2022. ʼn Ontleding van nostalgiegedrewe advertensies in Suid-Afrikaanse tydskrifte. Litnet Akademies, 19(1): 1-40. [Intyds]. Beskikbaar: https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2022/04/LitNet_Akademies_19-1_1_Kotze-vanNiekerk_1-40.pdf [2022, Mei 26].

A sketch of a cat and a stack of three pages
Skets deur Aletta Simpson